بایگانی ماهانه: سپتامبر 2015 »

عکاسان منتخب بخش اقتصادی جشنواره دهم

عکاسان منتخب بخش اقتصادی جشنواره دهم

fest92 سپتامبر 7, 2015 ۰

عکاسان منتخب بخش اقتصادی دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه جشنواره اسامی عکاسان نمایشگاه دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش اقتصادی مشخص شد و داوران از بین 123 فریم

بیشتر بخوانید »
عکاسان منتخب بخش سفر جشنواره دهم

عکاسان منتخب بخش سفر جشنواره دهم

fest92 سپتامبر 7, 2015 ۰

عکاسان منتخب بخش جنبی سفرهای دوربین.نت دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه جشنواره اسامی عکاسان نمایشگاه دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش تجنبی سفرهای دوربین.نت مشخص شد و داوران

بیشتر بخوانید »
عکاسان منتخب بخش تلفن همراه جشنواره دهم

عکاسان منتخب بخش تلفن همراه جشنواره دهم

fest92 سپتامبر 7, 2015 ۰

عکاسان منتخب بخش تلفن همراه دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه جشنواره اسامی عکاسان نمایشگاه دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش تلفن همراه مشخص شد و داوران از بین

بیشتر بخوانید »
عکاسان منتخب بخش سیاسی جشنواره دهم

عکاسان منتخب بخش سیاسی جشنواره دهم

fest92 سپتامبر 7, 2015 ۰

عکاسان منتخب بخش سیاسی دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه جشنواره اسامی عکاسان نمایشگاه دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش آسیاسی مشخص شد و داوران از بین 89 فریم

بیشتر بخوانید »
عکاسان منتخب بخش آیین و مذهب جشنواره دهم

عکاسان منتخب بخش آیین و مذهب جشنواره دهم

fest92 سپتامبر 7, 2015 ۰

عکاسان منتخب بخش آیین و مذهب دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه جشنواره اسامی عکاسان نمایشگاه دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش آیین و مذهب مشخص شد و داوران

بیشتر بخوانید »
عکاسان منتخب بخش فرهنگ و هنر جشنواره دهم

عکاسان منتخب بخش فرهنگ و هنر جشنواره دهم

fest92 سپتامبر 7, 2015 ۰

عکاسان منتخب بخش فرهنگ و هنر دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه جشنواره اسامی عکاسان نمایشگاه دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش فرهنگ و هنر مشخص شد و داوران

بیشتر بخوانید »
عکاسان منتخب بخش اجتماعی جشنواره دهم

عکاسان منتخب بخش اجتماعی جشنواره دهم

fest92 سپتامبر 7, 2015 ۰

عکاسان منتخب بخش اجتماعی دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه جشنواره اسامی عکاسان نمایشگاه دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش تک عکس اجتماعی مشخص شد و داوران از بین

بیشتر بخوانید »
عکاسان منتخب بخش ورزشی جشنواره دهم

عکاسان منتخب بخش ورزشی جشنواره دهم

fest92 سپتامبر 7, 2015 ۰

عکاسان منتخب بخش ورزشی دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه جشنواره اسامی عکاسان نمایشگاه دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش ورزشی مشخص شد و داوران از بین 118 فریم

بیشتر بخوانید »