نشست پرسش و پاسخ فیلم تحقق یک رویا ساخته پرتو جغتایی