بزرگداشت بهرام محمدی فرد عکاس جنگ در فرهنگسرای شفق