بزرگداشت بهرام محمدی فرد عکاس دفاع مقدس در جشنواره دوربین.نت