چهارمین روز جشنواره تور عکاسی مسجد جامع و حمام علی قلی آقا