تحلیل هنری عباس عطار در پنل روانکاوی و تاثیر آن بروی هنر