برنو:نیاز داریم بیشتر آداب عکاسی را یاد بگیریم، به ویژه در عکاسی خبری