فایل raw حکم نگاتیو را دارد و در واقع سند مالکیت اثر است