|ویدیو| تقدیر و تشکر از مرتضی فرج آبادی دبیرعکس خبرگزاری ایسنا